ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ακόλουθες τρείς (3) ενότητες:

Α. Μαθήματα/Σεμινάρια (Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμού)

Β. Πρακτική Άσκηση

Γ. Παρουσίαση


Α. Μαθήματα/Σεμινάρια

Απαιτούνται τουλάχιστον έξι μαθήματα εκ των δύο πιο κάτω κατηγοριών. Συγκεκριμένα τρία μαθήματα από τα Βασικά Μαθήματα και τρία μαθήματα από τα Μαθήματα Κορμού.

1. Βασικά Μαθήματα

Το ΚΕΠ 101 και ΚΕΠ 102 είναι υποχρεωτικά μαθήματα. Ως εκ τούτου απομένει ακόμα ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να επιλεχθεί από τα πέντε εναπομείναντα.

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

ΚΕΠ101

Σειρά Διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

2

ΚΕΠ102

«Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας»

3

ΚΕΠ 103

Μαθήματα Σύντομης Διάρκειας (Θερινού Εξαμήνου)

3

ΚΕΠ 104

Μαθήματα Σύντομης Διάρκειας (Θερινού Εξαμήνου)

3

ΔΕΔ 468

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή
Επιχειρηματικότητα ή
Διαχείριση Καινοτομιών
(αναλόγως της διαθεσιμότητας του κάθε μαθήματος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο)

6-7

ΔΕΔ 434

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή
Επιχειρηματικότητα ή
Διαχείριση Καινοτομιών
(αναλόγως της διαθεσιμότητας του κάθε μαθήματος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο)

6-7

ΔΕΔ 432

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή
Επιχειρηματικότητα ή
Διαχείριση Καινοτομιών
(αναλόγως της διαθεσιμότητας του κάθε μαθήματος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο)

6-7


2. Μαθήματα Κορμού

Εγγραφή και επιτυχημένη ολοκλήρωση μαθημάτων εξαμήνου, από κατάλογο υφιστάμενων μαθημάτων διαφόρων Τμημάτων του ΠΚ, στα οποία θα δοθεί πρόσβαση (δικαίωμα εγγραφής) στους φοιτητές που εγγράφονται στο Πρόγραμμα Οι φοιτητές θα μπορούν, κατά περίπτωση, να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα σε αντικατάσταση προβλεπόμενων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματός τους, έτσι ώστε να μην αυξάνεται υπερβολικά ο φόρτος εργασίας τους στη διάρκεια των εξαμήνων.

Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα τα οποία να προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικά Τμήματα, μη συμπεριλαμβανομένου του οικείου Τμήματος τους, και τα οποία να ανήκουν τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές θεματικές ενότητες.

Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες και τα σχετικά μαθήματα περιγράφονται πιο κάτω.


B. Πρακτική Άσκηση

Απαιτείται μια σημαντική, δημιουργική και πρακτική εμπειρία επιχειρηματικότητας έξω από την τάξη και την τυπική μάθηση. Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η καλλιέργεια ενός επιχειρηματικού τρόπου σκέψης σε πραγματικό περιβάλλον.

Η τελική παρουσίαση προς την επιτροπή του ΚΕΠ θα επικεντρώνεται σε μια συζήτηση του πώς προέκυψε η συγκεκριμένη καινοτομία, πώς αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε το πρωτότυπο, ποια η αγορά-στόχος και ποιοι οι πιθανοί ανταγωνιστές κ.α. Η αξιολόγηση θα δίνεται υπό τη μορφή Επιτυχία/Αποτυχία και θα επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία της επιχειρηματικής εμπειρίας και στην χρήση της γνώσης που αποκομίσθηκε από την συμμετοχή στα μαθήματα τα οποία προσφέρονται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας.

Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης (internship) σχετικές με την επιχειρηματικότητα μπορούν να γίνουν σε οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε υφιστάμενους οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Κύπρου και του εξωτερικού. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια μέχρι και 3 μήνες αναλόγως των μαθησιακών στόχων της πρακτικής άσκησης και του οργανισμού που θα επιλεγεί.

Αναλυτικά οι απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης είναι οι εξής:

  • Ο φοιτητής θα αναπτύξει μια καινοτόμα και νέα υπόθεση (όχι κάποια που έχει ήδη δουλέψει)

  • Η Πρακτική μπορεί να υποστηριχθεί από υφιστάμενες πρωτοβουλίες και προγράμματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ανεξάρτητα .

  • Στο πλαίσιο της Πρακτικής μπορεί να αξιοποιηθούν οι πόροι του Μakerspace του ΚΕΠ.

  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής, οι φοιτητές θα λαμβάνουν την υποστήριξη είτε ακαδημαϊκού προσωπικού ή άλλων μεντόρων από το δίκτυο του ΚΕΠ.

  • Η πρόταση για την Πρακτική και το «τελικό προϊόν» θα αξιολογούνται από Επιτροπή του ΚΕΠ η οποία δύναται να περιλαμβάνει και πιθανούς τελικούς χρήστες του προϊόντος/υπηρεσίας.

  • Η τελική παρουσίαση προς την επιτροπή του ΚΕΠ δεν θα είναι του τύπου “παρουσίασης προς επενδυτές” αλλά περισσότερο μια συζήτηση του πώς προέκυψε η υπόθεση, πώς αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε το πρωτότυπο κ.α. Η αξιολόγηση θα είναι υπό τη μορφή Επιτυχία/Αποτυχία και θα επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία της επιχειρηματικής εμπειρίας και στην χρήση της γνώσης που αποκομίσθηκε από την συμμετοχή στα ΚΕΠ 101 και ΚΕΠ 102.


Γ. Παρουσίαση

Απαιτείται από τους φοιτητές να παρουσιάσουν την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από την Πρακτική Άσκησή τους και την ιδέα που έχουν αναπτύξει Η παρουσίαση αυτή μπορεί να γίνει με συμμετοχή σε σχετική εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα υπό την μορφή έκθεση αφίσας (Poster Session) ή/και παρουσίασης που θα διοργανώνεται από το ΚΕΠ ή με συμμετοχή στον ετήσιο διαγωνισμό για φοιτητές (SINN) ο οποίος διοργανώνεται κάθε Μάϊο από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας.

Go to top